home || missie & visie || organisatie || samenstelling || regionale voorzieningen || vacatures || contact
Regionale voorzieningen

Scholing

Downloads

 

Scholingsaanbod schooljaar 2016-2017

Ook dit schooljaar organiseert het samenwerkingsverband weer een scholingsaanbod voor docenten, leidinggevende en ondersteunende medewerkers van alle bij ons samenwerkingsverband aangesloten scholen. Medewerkers van het samenwerkingsverband en OPR leden zijn ook van harte welkom.

Het aanbod voor het komend schooljaar is een combinatie van bekende en nieuwe modulen waarvan er 3 onderdeel zijn van het master SEN programma van hogeschool Windesheim/seminarium voor Orthopedagogiek en daarnaast wordt ook dit jaar weer de cursus Autisme in de klas door Henk van Oostveen (voorheen autismeteam) verzorgd. Helemaal onder aan deze pagina kun je op een link klikken voor de uitgebreide informatie per module.


Aanmelden:

Aanmelden kan vanaf heden, stuur een mail met je naam, functie,
naam van de school waar je werkt en keuze module naar: scholing@SWVVOwaterland.nl


Cursus en data:

Module Coaching en oplossingsgerichte gespreksvoering
   Data: 5 en 26 oktober, 9 en 23 november, 14 december 2016
   Tijd: 16.30 tot 20.00 uur

Verdieping
   Module Coaching en Oplossingsgerichte gespreksvoering

   Data: 25 januari, 8 februari en 1 maart 2017
   Tijd: 16.30 tot 20.00 uur

Nieuwe Module!
   Kansrijk begeleiden bij moeilijk verstaanbaar gedrag

   Data: 30 januari, 13 februari, 13 en 27 maart en 10 april 2017
   Tijd: 16.30 tot 20.00 uur

Autisme in de klas
   Data: 27 september*, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november 2016
   Tijd: 16.30 tot 20.00 uur
   * Let op! Start is 17.00-20.00 uurVoor informatie over de inhoud van de modulen:

Contactpersoon (modulen):
drs Annemarie Heesters
Hogeschooldocent Master SEN
annemarie.heesters@hu.nl

Contactpersoon (autisme in de klas):
Henk van Oostveen
h.vanoostveen@clusius.nl

Cursuslokatie:
FLEXPLEK Purmerend
KWADIJKERKOOGWEG 16
1442 LA PURMEREND

De cursusbijeenkomsten zijn altijd van 16.30 tot 20.00 uur,
inclusief een lichte maaltijd.

terug naar het module-menu

Module Coaching en oplossingsgerichte gespreksvoering

(Op een oplossingsgerichte wijze begeleiden van anderen)

Het doel van deze module is het verwerven en/of verbeteren van de eigen begeleidings- en coachingsvaardigheden door het verbreden en verdiepen van het handelingsrepertoire ten aanzien van het begeleiden van leerlingen en collega’s. Het accent wordt gelegd om op een oplossingsgerichte wijze gesprekken te voeren. Er wordt geoefend met effectieve manieren van communiceren om aan te sluiten bij diegene die gecoacht wordt en een duurzame manier van leren (double loop learning) van de ander te stimuleren. Het is een vervolg op communicatie en afstemmen, gesprekstechnieken en interventie technieken worden verder verdiept.

In deze module staan de volgende onderwerpen centraal:

Coaching en modellen in coaching en vragen stellen
Er wordt verder ingegaan vaardigheden om op een coachende wijze leerlingen, collega’s en anderen te begeleiden. Tevens wordt er ingegaan op de verschillende fases van coaching. U leert welke fases er zijn en past de verschillende fases toe in een coachingstraject. Ook wordt er verder ingegaan op verschillende modellen van coaching en de kenmerken van een goede coach. U krijgt zicht op eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten in de rol van coach. U leert luisteren, vragen stellen en doorvragen.

Feedback en oplossingsgericht werken
Oplossingsgericht werken en feedback komen in de module uitgebreid aan de orde. U leert de kenmerken en uitgangspunten van oplossingsgericht coachen en er oefeningen gedaan met de verschillende principes van oplossingsgericht coachen.

Coaching onder de waterlijn
Als coach is het belangrijk om te leren vragen te stellen ‘onder de waterlijn’. Onder de waterlijn zit het vaak onuitgesprokene (dat vaak ook niet bewust is). U leert vragen te stellen onder de waterlijn en het stimuleren van double loop learning in coachgesprekken.

De coach en de organisatie
Als coach is het belangrijk dat u bewust bent van uw rol als coach in de organisatie. U leert uw bewust te zijn van deze rol als coach. U bent u bewust van het systeem waarbinnen een coachingsvraag zich afspeelt en hoe u het bewustzijn van het systeem kunt gebruiken in coaching. U leert/oefent met tafelopstellingen om de het systeem/de context te betrekken in coaching.

Deze module is onderdeel van het profiel onderwijsexpert Begeleiden en innoveren. Onder begeleiding van vakinhoudelijk bekwame docenten werkt u in de module aan uw eigen onderwijspraktijk. In vijf modulebijeenkomsten worden interactieve colleges afgewisseld met werkcolleges en praktijkopdrachten, waarbij u veel ruimte krijgt om met uw persoonlijke praktijkvragen aan de slag te gaan. U leert de aangeboden theorie zo te vertalen naar uw eigen situatie dat u deze kunt toepassen maar ook naar de brede onderwijscontext kunt vertalen. De module wordt afgesloten met een presentatie van datgene wat u heeft geleerd in het coachend begeleiden van een leerling en/of collega.

Data: 5 en 26 oktober, 9 en 23 november, 14 december 2016

terug naar het module-menu

Verdieping: Module Coaching en Oplossingsgerichte gespreksvoering

In drie verdiepingsbijeenkomsten wordt een vervolg gegeven op de module Coaching die in het cursusjaar 2015/2016 is aangeboden en 2016/2017 wordt aangeboden.
Deze drie bijeenkomsten zijn bedoeld voor docenten die aan de module Coaching hebben deelgenomen en kunnen aangevuld worden met een maximum van 16 deelnemers. Deelnemers die de module Communicatie en afstemmen gevolgd moeten hebben in het cursusjaar 2013/2014 en 2014/2015 kunnen eveneens voor deze verdiepingsbijeenkomsten aanmelden.


Het programma van deze drie bijeenkomsten is gericht op het verwerven en/of verbeteren van de eigen coachingsvaardigheden door het verbreden en verdiepen van het handelingsrepertoire ten aanzien van het begeleiden van leerkrachten. Hierbij zal ook de eigen basishouding als coach aandacht krijgen. Er wordt geoefend met de intake, effectieve manieren van communiceren, doelstellingen bepalen en het aansluiten bij de dynamiek van diegene met wie het gesprek wordt gevoerd.
De coach stimuleert diegene die hij coacht, de hulpvraag vanuit meerdere perspectieven te benaderen. Dit wordt ondersteund door het leren denken en handelen vanuit systemisch werken.

Oplossingsgericht werken en feedback komen in deze verdiepingsbijeenkomsten uitgebreid aan de orde. U verdiept zich verder in de kenmerken en uitgangspunten van oplossingsgericht coachen en oefeningen zijn gebaseerd op de verschillende principes van oplossingsgericht coachen. Daarnaast ligt de focus op het kunnen inzetten van oplossingsgerichte interventies.

Data: 25 januari, 8 februari en 1 maart 2017

terug naar het module-menu

Nieuwe Module: Kansrijk begeleiden bij moeilijk verstaanbaar gedrag

Deze nieuwe module gaat in op gedragsvraagstukken die door de invoering van Passend Onderwijs zorgen voor handelingsverlegenheid bij leraren.

Het doel van de module is het verbeteren van een onderwijsleersituatie door af te stemmen op de ondersteuningsbehoeften. Het gaat om leerlingen die moeite hebben om te functioneren in een onderwijsleersituatie met moeilijk verstaanbaar gedrag. Centraal staan de begeleidingsinterventies van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en het pedagogisch klimaat in de klas. Deze interventies richten zich vooral op het pedagogisch schoolklimaat rond gedrag en leren.

In de eerste bijeenkomst wordt aandacht besteed aan het verkennen van de onderwijspraktijk daar waar het gaat om het moeilijk verstaanbaar gedrag van leerlingen. Het inventariseren, verkennen rond het moeilijk verstaanbaar gedrag dat ervaren wordt, zijn onderwerpen die aan bod komen. In tweede bijeenkomst wordt de ondersteuningsbehoefte gekoppeld aan een vorm van begeleiding die passend is bij het moeilijke verstaanbaar gedrag. Het uitgangspunt is dat de manier van begeleiden moet aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling in de specifieke onderwijsleersituatie. Het verloop van begeleiden, de stappen en de onderbouwing daarvan zijn de onderwerpen van de derde bijeenkomst. In de vierde bijeenkomst staat het verloop en onderbouwing van de begeleiding onder andere middels theorie en filmbeelden centraal. De laatste bijeenkomst staat in het teken van verbinding tussen de praktijk en theorie doordat de begeleidingsroute van de leerling wordt gepresenteerd. De route van zorg of de ondersteuningsroute binnen het samenwerkingsverband of organisatie staat centraal.

Data: 30 januari, 13 februari, 13 en 27 maart en 10 april 2017

terug naar het module-menu

Cursus: Autisme in de klas

Doel van de cursus
De basiscursus “Autisme in de klas” is erop gericht dat leerkrachten, IB-ers, RT-ers, zorgcoördinatoren of AB-ers het gedrag, denken en voelen en van een leerling met autisme beter begrijpen.

De deelnemer krijgt meer inzicht in de beperkingen en de mogelijkheden die kinderen met autisme hebben bij het volgen van onderwijs.

De cursus biedt handreikingen voor het omgaan met deze beperkingen en mogelijkheden op het gebied van interactie, het verduidelijken van de leeromgeving en het geven van instructie. In iedere bijeenkomst is er gelegenheid om te reflecteren op eigen handelen en om ervaringen uitwisselen.  

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van elk ongeveer 2,5 – 3 uur
1. Leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum.
2. Invulling geven aan relatie, interactie en communicatie.
3. Vanuit structuur naar autonomie.
4. De didactische aanpak en het onderwijsleerproces.
5. Een goede zorg op school aan leerlingen met autisme.  

Bijeenkomst 1
Centraal staat het begrip krijgen van het gedrag, denken, voelen en leren van leerlingen met autisme en op basis van de beperkingen en mogelijkheden van deze leerlingen zicht hebben op hun voornaamste onderwijsbehoeften.  

Bijeenkomst 2
Hierin wordt aandacht besteed aan het pedagogisch klimaat, aan het aanpassen en verduidelijken van de communicatie naar leerlingen met autisme en aan het verkennen van mogelijkheden om de sociale interactie en samenwerking te ondersteunen.
 
Bijeenkomst 3
Hierin wordt verkend hoe samenhang en structuur geboden kan worden in tijd, ruimte, activiteiten en afspraken en regels. Er wordt o.a. aandacht besteed aan het zelf leren plannen en organiseren van het (huis)werk van leerlingen met autisme.  

Bijeenkomst 4
De cognitieve leerstijl van leerlingen met autisme wordt hierin besproken. Tevens vindt reflectie plaats op de instructie(taal), op het werken met stappenplannen en op het bevorderen van transfer en motivatie.  

Bijeenkomst 5
In deze bijeenkomst besteden we aandacht aan het voorkomen van probleemgedrag, de taak van een persoonlijke mentor, het inrichten van een autismevriendelijke school, het voorlichten van andere leerlingen in de klas over autisme en samenwerking met ouders.    

Deze cursus wordt gegeven door Henk van Oostveen
(begeleider Passend Onderwijs/voorheen Steunpunt Autisme Noord-Holland)

Data: 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november 2016

terug naar het module-menu

 

 
Links:
Websites Scholengroepen

Informatie/aanvragen

Voor ouders
Copyright © 2011 samenwerkingsverband vo waterland. Alle rechten voorbehouden
Webdesign door Receveurdesign