home || missie & visie || organisatie || samenstelling || regionale voorzieningen || vacatures || contact
Regionale voorzieningen

Scholing

Downloads

 

Aanbod Master Modules
van de Master Educational Needs 2017-2018

Het samenwerkingsverband Waterland heeft in 2016/2017 een aantal modules vanuit de toenmalige Master SEN (nu: Master EN = educational needs) incompany georganiseerd voor de medewerkers van scholen van het samenwerkingsverband.

Inmiddels wordt het aanbod niet meer verzorgd door de Hogeschool Windesheim,
maar door het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht.

Door het volgen van een mastermodule maakt u een verdere stap op uw professionaliseringsladder. U neemt hiermee deel aan een activiteit op een geaccrediteerd masterniveau. Inhoudelijk gaat het om onderwerpen die actueel zijn en die een grote relevantie hebben voor de ontwikkelingen in uw werkveld en op uw vakgebied.

U kunt rekenen op 60 uur studielast zonder beroepsproduct maar wel met een afsluitende opdracht of 140 uur studielast als u afsluit met een beroepsproduct volgens de master criteria.

Per module besteedt u vijf dagdelen aan bijeenkomsten van 3 ½ uur per bijeenkomst, van 16.30 tot 20.00 uur. De mastermodule kan geregistreerd worden in het lerarenregister. Deelname levert 60 punten op voor het lerarenregister en een bewijs van deelname.


Aanmelden:
Aanmelden kan vanaf heden, stuur een mail met je naam, functie,
naam van de school waar je werkt en keuze module naar: scholing@SWVVOwaterland.nl

Voor informatie over de inhoud van de modulen:


Contactpersoon (modulen):

drs Annemarie Heesters
Hogeschooldocent van de HU
annemarie.heesters@hu.nl

Cursuslokatie:
FLEXPLEK Purmerend
KWADIJKERKOOGWEG 16
1442 LA PURMEREND

De cursusbijeenkomsten zijn altijd van 16.30 tot 20.00 uur,
inclusief een lichte maaltijd.

Cursus en data:

NIET VAN START GEGAAN
Master Module: Leren en professioneel handelen in de klas
   (vervolg op de module Krachtig leren)

   Data: woensdag 1 november, 6 en 20 december 2017 en 17 en 31 januari 2018
   Tijd: 16.30 tot 20.00 uur

GESTART
Master Module: Sociale veiligheid
   Data: donderdag 14 december 2017, 11 en 25 januari, 8 en 22 februari 2018
   Tijd: 16.30 tot 20.00 uur, locatieFlexplek Purmerend

NIET VAN START GEGAAN
Cursus Reken en leesproblemen
   Data: maandag 19 februari, 12 en 26 maart, 9 april en 7 mei 2018
   Tijd: 16.30 tot 20.00 uur

Master Module: Ondersteuning binnen Passend Onderwijs;
   goed te doen (preventie en interventie)

   Data: dinsdag 6 en 20 februari, 6 en 20 maart, 3 april 2018
   Tijd: 16.30 tot 20.00 uur, locatieFlexplek Purmerend

GAAT NIET VAN START!!!
Master Module: Motivatieproblemen door Hoogbegaafdheid?
   (optioneel bij voldoende belangstelling gaat deze module door)

   Data: maandag 19 februari, 12 en 26 maart, 9 en 23 april 2018
   Tijd: 16.30 tot 20.00 uur

AFGEROND
Korzilius & De jong training “Omgaan met spanningsvolle situaties”
   Data: Woensdag 27 september en 11 oktober 2017
   Tijd: 16.30 tot 20.00 uur

Master Module: Leren en professioneel handelen in de klas

(vervolg op de module Krachtig leren)

Deze mastermodule is het vervolg op de module van de vorige jaren “Krachtig leren”. U leert in deze module hoe er ingegaan kan worden op de verschillende onderwijs behoeften van leerlingen door verschillende manieren van differentiatie toe te passen in uw les.

U leert op een effectieve wijze feedback te geven op het leerproces zodat leerlingen meer leerrendement halen en meer gemotiveerd zijn. Differentiatie en het geven van feedback op het leerproces krijgt veel aandacht bij deze module. Via observatie en overleg gaat u na hoe binnen uw eigen praktijk wordt omgegaan met differentiatie. U onderzoekt de wetenschappelijke basis voor differentiatie en verwerkt deze in een presentatie aan collega’s. Ook leert u wat de verschillende leerstrategieën van leerlingen zijn en op welke wijze u het beste kunt aansluiten bij de wijze waarop leerlingen leren.

Het leren in deze module vindt plaats door o.a. gebruik te maken van het observatie instrument PEDAC/ICALT dat u gebruikt voor het analyseren van beeldmateriaal met het doel de ontwikkeling van uw instructievaardigheden zichtbaar te maken. Op basis hiervan trekt u onderbouwde conclusies en formuleert aanbevelingen voor verbetering in uw eigen les.

Data: woensdag 1 november, 6 en 20 december 2017 en 17 en 31 januari 2018
Tijd: 16.30 tot 20.00 uur

Master Module: Sociale veiligheid

In deze mastermodule staan verschillende perspectieven op sociale veiligheid (in het bijzonder agressie/pesten in het onderwijs/ radicalisering) centraal, zodat u een onderbouwde visie kunt formuleren die uw handelen in de beroepspraktijk richting kan geven. Allereerst kijken we naar de definities van agressie, pesten en radicalisering, hoe een definitie nuttig is in onderzoek en bepalend voor het denken en handelen in de praktijk. Ook wordt ingegaan op verschillende perspectieven zoals die in de praktijk en wetenschap te onderscheiden zijn: ecologisch kader, sociale informatieverwerkingsprocessen, oplossingsgerichte benadering en een probleemgerichte blik.

Er komen verschillende processen rond sociale veiligheid aan bod. Veelal gaat het om groepsprocessen, de wijze waarop macht en machteloosheid worden vastgezet in rollen en normen. Er zijn echter ook op individueel niveau bepalende factoren. We zullen o.a. ingaan op zelfeffectiviteit en kwetsbaarheid. Ook de persoonlijke beleving van de leraar komt aan bod: wat doet het met je als je slachtoffer of getuige bent van agressieve gedragingen en denkbeelden door leerlingen? Tevens staan interventies op school centraal. Wat is het wettelijk kader waarbinnen Nederlandse scholen moeten opereren en welke keuzes zijn daarbinnen mogelijk?

Data: donderdag 14 december 2017, 11 en 25 januari, 8 en 22 februari 2018
Tijd: 16.30 tot 20.00 uur

Cursus Reken en leesproblemen

Tijdens deze cursus maakt u kennis met achtergronden van reken en/of leesproblematiek in de brede zin. U werkt, of leert werken, vanuit het handelingsgerichte perspectief en u leert planmatig en handelingsgericht te onderzoeken, realistische doelen te formuleren en onderwijsbehoeften vast te stellen bij leerlingen met reken/wiskunde en lees problemen. Casuïstiek van leerlingen met reken/wiskunde of ernstige reken/wiskunde problemen, mogelijk dyscalculie is een onderdeel van deze module waarbij u leert interventies op individueel en groepsniveau af te stemmen op de onderwijsbehoeften. Ook voor leerlingen met ernstige leesproblemen leert u de meest basale interventies te doen vanuit handelingsgericht perspectief.

Data: maandag 19 februari, 12 en 26 maart, 9 april en 7 mei 2018
Tijd: 16.30 tot 20.00 uur

Master Module: Ondersteuning binnen Passend Onderwijs; goed te doen

(preventie en interventie)

Binnen deze module worden handvatten aangereikt waarmee deelnemers mogelijkheden krijgen om op een adequate wijze met probleemgedrag om te gaan en door een preventieve aanpak probleemgedrag leren te voorkomen.

U onderzoekt vanuit de rol van u zelf als mentor of leraar (zorgcoördinator, studieloopbaanbegeleider, pedagogisch medewerker, conciërge, ondersteuner passend onderwijs) op welke wijze passend onderwijs toegepast kan worden in de klas of in de schoolorganisatie, door passend te handelen. Inzichten in de werk- en taakhouding van de leerling, de executieve functies, alsmede inspelen op de verschillen in de klas komen aan bod. De modellen van handelingsgericht werken en de oplossingsgerichte benadering vormen de basis van het theoretisch kader voor het passend handelen in moeilijke onderwijssituaties. Zowel het handelingsgericht werken als de oplossingsgerichte benadering vragen om een positieve mindset van de leraar die erop gericht is om te denken in kansen en oplossingen. Tevens wordt in beide benaderingen de leraar als katalysator beschouwd die de verandering in gang kan zetten. Bij het handelingsgericht werken werkt een leraar doelgericht, planmatig en transparant aan gedragsverandering (Pameijer & Van Beukering, 2008; 2014). De wijze waarop wordt gecommuniceerd is daarbij oplossingsgericht en gericht op het in kaart brengen van de hulpbronnen en het zetten van stappen naar de gewenste situatie (Bannink, 2006, 2007; Caufmann,& van Dijk, 2010; Caufmann, 2015). De rol, positie en taak van de begeleider in de eigen organisatie en de relatie tot de omgeving van deze organisatie staan in deze module centraal.

Data: dinsdag 6 en 20 februari, 6 en 20 maart, 3 april 2018
Tijd: 16.30 tot 20.00 uur

Master Module: Motivatieproblemen door Hoogbegaafdheid?

(optioneel bij voldoende belangstelling gaat deze module door)

Leraren staan voor de taak om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Aandacht voor de (hoog) begaafde leerling mag daarbij niet ontbreken. Voor (hoog) begaafde leerlingen zijn aanpassingen, zowel didactisch als pedagogisch, essentieel om zich te kunnen ontwikkelen naar zijn of haar capaciteiten, maar ook om het welbevinden en het ontwikkelen van een goede leerhouding te verzekeren. In deze mastermodule komen diverse aspecten van het omgaan met (hoog) begaafde leerlingen aan de orde. De leraar wordt gezien als de spil in de begeleiding van deze leerling. Hij/zij weet wat hoogbegaafdheid inhoudt, signaleert, heeft kennis van leer- en onderwijsbehoeften, van aanpassingen en materialen, past interventies toe en biedt ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied. Via casuïstiek leert u passend te handelen en het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen die lijken onder te presteren, risico vermijdend gedrag of over aangepast gedrag vertonen als gevolg van het niet aansluiten van het onderwijsaanbod op hun onderwijsbehoeften.

De doorgaande lijn in de school wordt eveneens nader bekeken. Hierbij kunt u denken aan visie- en beleidsontwikkeling, protocollen voor signalering, beslissingen t.a.v. versnellen, het ontwikkelen van uitdagend onderwijsaanbod.

Data: maandag 19 februari, 12 en 26 maart, 9 en 23 april 2018
Tijd: 16.30 tot 20.00 uur

Korzilius & De jong training “Omgaan met spanningsvolle situaties”

Doelen

Contact maken en onderhouden
De deelnemer:
• heeft bewustzijn op eigen non verbaal gedrag
• is zich bewust welke invloed hij/zij heeft middels het non verbale
   op het gedrag anderen.
• weet wat warmte is en hoe hij/zij warmte kan toevoegen
   aan het contact met anderen
• Heeft geoefend met “warmteknop” in het contact met anderen

Vragen stellen en begrip tonen
De deelnemer:
• heeft inzicht in de technieken van luisteren en duidelijk zijn
• herkent het verschil tussen observeren en interpreteren;
• weet wat het effect is van het eigen gedrag op de ander;
• heeft geoefend met warm samenvatten en nee zeggen in situaties
   waarbij de belangen tegengesteld zijn

Feedback
De deelnemer:
• kent de theorie van feedback
• kan eigen inzichten en opgedane ervaringen met de theorie bespreken
• heeft inzicht in eigen non-verbale signalen
• heeft inzicht in de technieken van gevoelsreflectie als vaardigheid
   om te gaan met emoties van de ander
• kan eigen situaties inbrengen om met de acteur te analyseren en in te trainen

Omgaan met emoties

De deelnemer:
• heeft inzicht in eigen spanning en welk effect dat heeft op de communicatie
• kan de spanning herkennen en onder woorden brengen
• deelt eigen inzichten en helpende strategieën in het omgaan met spanning
• heeft inzicht in de invloed van stress/spanning op de communicatie
• heeft inzicht in de technieken van gevoelsreflectie als vaardigheid hoe
   om te gaan met emoties van de ander
• kan diverse de-escalatie technieken effectief inzetten bij emoties
   en heeft hiermee kunnen oefenen
• kan diverse de-escalatie technieken effectief inzetten bij emoties
   en heeft hiermee kunnen oefenen

Data: Woensdag 27 september en 11 oktober 2017
Tijd: 16.30 tot 20.00 uur

terug naar het module-menu

 

 
Links:
Websites Scholengroepen

Informatie/aanvragen

Voor ouders
Copyright © 2011 samenwerkingsverband vo waterland. Alle rechten voorbehouden
Webdesign door Receveurdesign